Ακύρωση προστίμου αδήλωτης εργασίας

Στο άρθρ. 5 του ν. 4554/2018 ορίζεται ότι ο Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει σε βάρος του πρόστιμο ποσού 10.500,00 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων. Για την επιβολή των εν λόγω προστίμων συντάσσεται και επιδίδεται δελτίο ελέγχου, με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται πράξη επιβολής προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη. Κατά των εν λόγω πράξεων επιβολής, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα εξήντα ημερών από επιδόσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία. 

Με λίγα λόγια, οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις, ώστε να διαπιστώσουν αν παραβιάζονται διατάξεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται αδήλωτη εργασία, επιβάλεται πράξη επιβολής προστίμου περί τις 10.500,00 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται χωρίς να έχει αναγραφεί στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης. Κατά αυτού του προστίμου είμαστε σε θέση να ασκήσουμε προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών Δικαστηρίων, επιδιώκοντας την ακύρωση του εν λόγω δυσβάσταχτου προστίμου.

Απαραίτητο προς τούτο είναι να ενεργήσετε άμεσα και στην πρώτη μας συνάντηση να μας προσκομίσετε α) την πράξη επιβολής προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου, β) την έναρξη εργασιών της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, γ) πίνακα του προσωπικού της επιχείρησής σας, δ) τα στοιχεία του προσώπου που σημειώθηκε ότι εργάζεται αδήλωτα και ε) τα στοιχεία των υπαλλήλων της επιχείρησής σας που εργάζονταν την κρίσιμη ημέρα και ώρα στην επιχείρησή σας και εμείς θα φροντίσουμε να συντάξουμε ένα εμπεριστατωμένο δικόγραφο προσφυγής, το οποίο θα υποβάλλουμε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *