Εκποίηση ακινήτου προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση

Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 1682 εδ. α’ και β’ του ΑΚ, «Σε κάθε περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης έχουν, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων. Τα έργα της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης ασκεί συμβούλιο από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία διορίζονται με την ίδια απόφαση που διορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη από συγγενείς ή φίλους του συμπαραστατουμένου (εποπτικό συμβούλιο)». Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1678 εδ. α’ και β’ του ΑΚ, «Η υποβολή του συμπαραστατουμένου σε καθεστώς πλήρους στέρησης της δικαιοπρακτικής του ικανότητας πρέπει να ορίζεται στην απόφαση ρητά. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στη δικαστική απόφαση, ο συμπαραστατούμενος δεν μπορεί να επιχειρεί, αν η δικαστική συμπαράσταση είναι στερητική, αυτοπροσώπως και, αν είναι επικουρική, χωρίς τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη, όσες πράξεις δεν μπορεί να επιχειρεί ο επίτροπος του ανηλίκου χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, ούτε να διεξάγει τις συναφείς με αυτές δίκες».

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 1624 ΑΚ με τίτλο πράξεις με άδεια του Δικαστηρίου ο επίτροπος, χωρίς τη γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου και την άδεια του Δικαστηρίου, δεν έχει το δικαίωμα στο όνομα του ανηλίκου  ιδίως να διαθέτει την περιουσία του ανηλίκου συνολικά ή κατά ένα μέρος της, και να εκποιεί ή να αποκτά με αντάλλαγμα ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο ακίνητο. Από το συνδυασμό των ως άνω με σαφήνεια προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο δικαστικός συμπαραστάτης συμπαραστατουμένου που έχει τεθεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση επιθυμεί να εκποιήσει περιουσιακό στοιχείο του συμπαραστατουμένου έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρ. 1624 ΑΚ και εντεύθεν οφείλει με σχετική αίτηση του προς το αρμόδιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 797 του ΚΠολΔ, Δικαστήριο, που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739 και 740 ΚΠολΔ) να ζητήσει την άδεια εκποίησης.

Ενδεικτικώς αναφέρεται η υπ’ αριθ. 175/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, αδημ. που έκανε δεκτή αντίστοιχη αίτηση για χορήγηση άδειας εκποίησης ακινήτου προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει αυτή τη διαδικασία για λογαριασμό σας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μας προσκομίσετε στην πρώτη μας συνάντηση α) αντίγραφο της απόφασης υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση, β) πιστοποιητικό τελεσιδικίας της εν λόγω απόφασης, γ) τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, δ) κτηματολογικό απόσπασμα για το εν λόγω ακίνητο, ε) αντίγραφο της ταυτότητας του δικαστικού συμπαραστάτη και του προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση και στ) το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του δικαστικού συμπαραστάτη και του προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *