Αποφάσεις

14/2019

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές -.

116/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

3593/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

4913/2019

Αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών με αίτημα λήψης στοιχείων λογαριασμών της καθ' ης οφειλέτιδας εταιρίας σε τράπεζες του κράτους εκτέλεσης

10314/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ομοδικία -.

1545/2019

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας, δια εξύβρισης, απειλών και χειροδικιών εκ μέρους της καθ' ης -.

2051/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

3724/2020

Προσωρινή διατροφή ανήλικου τέκνου -.

666/2020

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Διαχρονικό δίκαιο - Παράνομος ο ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975 -.

481/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

1703/2020

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής.

59/2020

Παροχή δικαστικής άδειας στους γονείς για αποποίηση κληρονομιάς που επάγεται στα ανήλικα τέκνα

12/2020

Κληρονομητήριο - Κοινό κληρονομητήριο - Παράλληλη κληρονομική διαδοχή -.

634/2020

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες

1407/2020

Υποβολή σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση -.

3022/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

1070/2020

Ανακοπή κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης τράπεζας -.

49/2020

Μη ολοκλήρωση μεταβίβασης οχήματος -.

322/2020

Αγωγή από τιμολόγιο. Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

496/2020

Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση -.

3/2021

Προστασία κύριας κατοικίας -.

898/2021

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου -.

948/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

14/2021

Αγωγή χρέους από σύμβαση δανείου -.

1927/2021

Διατροφή ανηλίκου τέκνου -.

1099/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Επανάληψη συζήτησης -.

1309/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

1720/2021

Κληρονομική διαδοχή. Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο. - 'Αδεια δικαστηρίου -.

2687/2021

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας (πεθεράς) δια εξύβρισης από της καθ' ης (νύφη) -.

710/2022

Κάμψη του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του -.

1433/2021

Η διχογνωμία ως προς την υποχρέωση παράστασης δικηγόρου κατα τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδικείου -.

64/2021

Η ενάντια στην πάγια νομολογία κάλυψη της αοριστίας της ενστάσεως των πιστωτών περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη -.

502/2021

Η υποχρέωση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του εργαζομένου προς τον εργοδότη για δικαιολογημένη απουσία του από την εργασία λόγω ασθένειας και βάρος απόδειξης εν γένει ισχυρισμών -.

241/2021

Το δικαστήριο που είναι καθ' ύλην αρμόδιο για την αγωγή είναι και καθ' ύλην αρμόδιο και για την εκδίκαση σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων -.

64/2021

Η ενάντια στην πάγια νομολογία κάλυψη της αοριστίας της ενστάσεως των πιστωτών περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη -.

3724/2020

Προσωρινή διατροφή ανήλικου τέκνου -.

2162/2021

Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης από το αστικό δικαστήριο μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από το ποινικό δικαστήριο -.

241/2021

Παραπεμπτική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων -.

125/2021

Αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομιάς -.

4485/2021

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής -.

1780/2021

Προσβολή προσωπικότητας ανήλικου τέκνου -.

325/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

235/2021

Νομιμοποίηση εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων -.

1780/2021

Επικοινωνία γονέα με το ανήλικο τέκνο του κατα παρέκκλιση από το Ν4800/2021 -.

Δικονομικά ζητήματα εκ της εφαρμογής της μεταβατικού δικαίου ρύθμισης του άρθρου 18 εδ. α του ν. 4800_2021 επί εκκρεμών υποθέσεων οικογενειακού δικαίου -.

Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας