Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 1 του ν. 4354/2015 η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ανατίθεται αποκλειστικά σε ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού. Περαιτέρω, στο άρθρ. 2 παρ. 4 του ν. 4354/2015 ορίζεται ότι οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών του ν. 3869/2010 και ειδικής διαχείρισης των άρθρ. 61 επ. του ν. 4307/2014. Εφόσον οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου το δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και τον δικαιούχο της απαίτησης. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι στις δίκες που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, των οποίων η διαχείριση τους έχει ανατεθεί βάσει του ν. 4354/2015 (ΑΠ 763/2019, ΑΠ 368/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ωστόσο, οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Δικαστηρίων οφείλουν να προσκομίζουν με επίκληση το σύνολο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων βάσει των οποίων πρέπει να αποδεικνύεται ότι ανέλαβαν τη διαχείριση της συγκεκριμένης απαίτησης.

Το ζήτημα της δικαστικής αντιπροσώπευσης των δικαιούχων τραπεζικών απαιτήσεων από τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη νομολογία και τη θεωρία (Γιαννόπουλος, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ν. 4354/2015 κατά τη δικαστική άσκηση υπό διαχείριση απαιτήσεων τραπεζικού ιδρύματος, Αρμ 2018. 1924 επ. Ο ίδιος, Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως μη δικαιούχος διάδικος στη διαγνωστική δίκη και στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων ν. 4354/2015 και De Lege Ferenda προτάσεις, Αρμ 2019. 233 επ. Κολοτούρος, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων εκ δανείων και πιστώσεων – άρθρο 2 του ν. 4354/2015, ΧρΙΔ 2019. 464 επ. Μανιώτης, Ζητήματα νομιμοποιήσεως και υποκειμενικών ορίων των δεδικασμένων από την εξουσιοδότηση προς είσπραξη απαιτήσεων Το παράδειγμα του άρθρου 2 § 4 ν. 4354/2015, ΕφΑΔ 2019. 609 επ., Τσαχιρίδης, Το ζήτημα της τιτλοποίησης και πώλησης των απαιτήσεων από δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και σχετικοί προβληματισμοί, ΝοΒ 2018.  382 επ., ΜΠρΚυπαρ 112/2017, ΜΠρΚαρδ 49/2019, ΜΠρΑθ 3109/2019, ΜΠρΛαρ 115/2019, ΜΠρΠειρ 3604/2019, ΑΠ 763/2019 (Τμ. Α2), με παρατηρήσεις Γιαννόπουλου, ΕΠολΔ 2019. 566 επ.). H έκδοση διαταγής πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της διαχειρίστριας εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου διαδίκου, εμπίπτει στο πλαίσιο άσκησης ενδίκου βοηθήματος που κατατείνει στην είσπραξη της υπό διαχείριση απαίτησης. Ωστόσο, είναι συχνό το φαινόμενο οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά την κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής να μην προσκομίζουν με επίκληση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου το σύνολο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων. Τούτο καθιστά την έκδοση της διαταγής πληρωμής μη νόμιμη και εφόσον ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως ανακοπή, η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται με δικαστική απόφαση, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Απαιτείται ενδελεχής μελέτη του φακέλου που προσκόμισε η εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε να εξεταστεί αν τα  προσκομισθέντα στοιχεία είναι ελλιπή. Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζουν οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων είναι ιδίως το ΦΕΚ ίδρυσης, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων, πιστοποιητικό Ενεχυροφυλακείου κ.λπ.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση για το θέμα της διαχείρισης απαιτήσεων από εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων και είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφόσον εκδόθηκε σε βάρος σας διαταγή πληρωμής από εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων πρέπει άμεσα να απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο, ώστε να μεταβούμε στα Δικαστήρια και να λάβουμε αντίγραφο του πλήρη φακέλου που προσκόμισε η εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων για να πετύχει την έκδοση της εις βάρος σας διαταγής πληρωμής και να εξετάσουμε με λεπτομέρεια τα στοιχεία. και να συντάξουμε ανακοπή, αποσκοπώντας στην ακύρωση διαταγής πληρωμής. 

Οράτε ενδεικτικά:

1. Την υπ’ αριθ. 1916/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ενημερωτικό σημείωμα Τσαχιρίδη με θέμα «Τιτλοποίηση απαιτήσεων (ν. 3156/2003): Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας κατά την έκδοσή της», ΝοΒ 2019. 57 επ., 

2. Την υπ’ αριθ. 337/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα «Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων σε δίκες του ν. 3869/2010», ΕφΑΔΠολΔ 2020. 533 επ.

3. Την υπ’ αριθ. 1272/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα «Η προβληματική της αντιπροσώπευσης της Τράπεζας από την Εταιρεία Διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 στις δίκες επί των ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής για απαιτήσεις, που ανήκουν στην Τράπεζα», ΝοΒ 2020. 1280 επ. 

4. Την υπ’ αριθ. 78/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα «Προϋποθέσεις παραδεκτού δικαστικής παράστασης εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015», ΝοΒ 2020. 1649 επ.

Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε την εκδοθείσα εις βάρος σας διαταγή πληρωμής, φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας, το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα και τυχόν επιστολές για μεταβίβαση και ανάθεση της διαχείρισης της οφειλής σας σε εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *