Δημοσιεύσεις

Ο δικηγόρος οφείλει να παρακολουθεί διαρκώς τις νομικές εξελίξεις και να συνεισφέρει στην πρόοδο της νομικής επιστήμης, τόσο μέσω της επαγγελματικής του δραστηριοποίησης, όσο και με την ανάπτυξη συγγραφικής δραστηριότητας.

Το δικηγορικό μας γραφείο, μέσω του Σωκράτη Τσαχιρίδη, έχει αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:


Τραπεζικό Δίκαιο

 1. Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθ. 235/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Νομιμοποίηση εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων» ΕφΑΔΠολΔ 2022. 208 επ.
 2. Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθ. 1272/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Η προβληματική της αντιπροσώπευσης της Τράπεζας από την Εταιρεία Διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 στις δίκες επί των ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής για απαιτήσεις, που ανήκουν στην Τράπεζα», ΝοΒ 2020. 1280 επ.
 3. Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθ. 64/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα «Η ενάντια στην πάγια νομολογία κάλυψη της αοριστίας των ενστάσεων των πιστωτών περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη»ΝοΒ 2021. 1668 επ.
 4. Σημείωμα στην υπ’ αριθ. 176/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και στην υπ’ αριθ. 20/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά με θέμα «Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του άρθρου 6 § 5 του ν. 3869/2010», ΕπΟιΔ 2021. 76 επ.
 5. Παρατηρήσεις στην υπ’  αριθ. 78/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά με θέμα «Προϋποθέσεις παραδεκτού δικαστικής παράστασης εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015», ΝοΒ 2020. 1660 επ.
 6. Σημείωμα στην υπ’  αριθ. 4020/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Παράνομο υπολογισμού τόκων δανείου βάσει έτους 360 ημερών. Ζητήματα βάρους απόδειξης και εκκαθαρισμένου απαίτησης», ΕπΟιΔ 2020. 54 επ.
 7. Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 1230/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με θέμα «Ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που έγιναν κατά παράβαση του άρθρ. 4 § 5 του ν. 3869/2010, υπό το πρίσμα και των τροποποιήσεων που επήλθαν δυνάμει του άρθρ. 58 του ν. 4549/2018», ΝοΒ 2020. 789 επ.
 8. Παρατηρήσεις  στην υπ’ αριθ. 337/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου με θέμα «Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων σε δίκες του ν. 3869/2010»,ΕφΑΔΠολΔ 2020. 533 επ.
 9. Σημείωμα στις υπ’ αριθ. 302/2018 και 176/2018 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, με θέμα«Ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων υπαλλήλων (ν. 3869/2010)» (από κοινού με Σ. Σκιαδόπουλο), ΕπΟιΔ 2019. 106 επ. 
 10. Σημείωμα στις υπ’ αριθ. 2487/2018 και 2639/2019 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα«Όρια αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής μετά το ν. 4335/2015 και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος», ΝοΒ 2019. 773 επ. 
 11. Ενημερωτικό σημείωμα στην υπ’ αριθ. 1916/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα «Τιτλοποίηση απαιτήσεων (ν. 3156/2003): Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας κατά την έκδοσή της»,ΝοΒ 2019. 57 επ.
 12. Μελέτη με θέμα «Το ζήτημα της τιτλοποίησης και πώλησης των απαιτήσεων από δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και σχετικοί προβληματισμοί»,ΝοΒ 2018. 382 επ.

Οικογενειακό Δίκαιο

 1. Μελέτη με θέμα «Δικονομικά ζητήματα εκ της εφαρμογής της μεταβατικού δικαίου ρύθμισης του άρθρου 18 εδ. α’ του ν. 4800/2021 επί εκκρεμών υποθέσεων οικογενειακού δικαίου» (από κοινού με την Α. Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας) ΕφΑΔΠολΔ 2022. 511 επ.
 2. Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθ. 3244/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Επικοινωνία γονέα με το ανήλικο τέκνο του κατά παρέκκλιση από το ν. 4800/2021», (από κοινού με Σ. Σκιαδόπουλο) ΕφΑΔΠολΔ 2022. 340 επ.
 3. Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 710/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Κάμψη του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του υπό το ν. 4800/2021» ΝοΒ 2022. 547 επ.
 4. Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 3244/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Η εφαρμογή του ν. 4800/2021 επί εκκρεμούς, κατά τη δημοσίευσή του, αιτήσεως επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο» ΝοΒ 2021. 1819 επ.

Εμπορικό Δίκαιο

Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

 1. Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 2162/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα «Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης από το αστικό δικαστήριο μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από το ποινικό δικαστήριο» ΝοΒ 2022. 323 επ.
 2. Σημείωση στην υπ’ αριθ. 241/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα «Το δικαστήριο, που είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την κύρια αγωγή είναι καθ’ ύλην αρμόδιο και για την εκδίκαση της διαφοράς σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων» ΝοΒ 2022. 76 επ.
 3. Σημείωμα στην υπ’ αριθ. 502/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Η υποχρέωση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του εργαζόμενου προς τον εργοδότη για τη δικαιολογημένη απουσία του από την εργασία λόγω ασθένειας και βάρος απόδειξης εν γένει ισχυρισμών», ΝοΒ 2021. 1469 επ.
 4. Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 1433/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα «Η διχογνωμία μετά το ν. 4335/2015 ως προς την υποχρέωση παράστασης δικηγόρου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδικείου», ΝοΒ 2021. 1173 επ.
 5. Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 3931/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με θέμα «Συνέπειες από την ερημοδικία του εκκαλούντος (που δικάστηκε ερήμην και στον πρώτο βαθμό) στις εργατικές διαφορές», ΝοΒ 2021. 279 επ.
 6. Σημείωμα στην υπ’ αριθ. 218/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Προϋποθέσεις δικαστικής κατάρτισης κανονισμού πολυκατοικίας», ΝοΒ 2020. 1827 επ.
 7. Σημείωμα στην υπ’  αριθ. 634/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Η επιδίκαση τόκων επιδικίας σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων»,ΝοΒ 2020. 1444 επ.
 8. Σημείωμα στην υπ’ αριθ. 3340/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με θέμα «Οι υπόνοιες μεροληψίας και η μη εμπρόθεσμη όρκιση, ως εύλογη αιτία αντικατάστασης πραγματογνώμονα, διορισθέντος στα πλαίσια υποθέσεως ιατρικού δικαίου»,ΝοΒ 2019. 2137 επ.
 9. Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθ. 66/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα«Η έννοια της ουσιώδους πλάνης για την ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς», ΝοΒ 2019. 1447 επ.
 10. Παρατηρήσεις στις υπ’ αριθ. 845/2017 και 568/2019 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με θέμα «Η διχογνωμία στην νομολογία σχετικά με την χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης εργαζόμενων, λόγω προσβολής προσωπικότητας, απορρέουσας από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών», ΝοΒ 2019. 531 επ.
 11. Σημείωμα στις υπ’ αριθ. 676/2018 και 692/2018 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα «Οριοθέτηση της (επανειλημμένης) δυστροπίας στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την δίκη απόδοσης μισθίου», ΝοΒ 2018. 1055 επ.
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας