Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Βασικοί τομείς

Στο πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον τομέα του τραπεζικού δικαίου και ειδικότερα στη σύνταξη και κατάθεση ανακοπών κατά των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης (servicers), στη ρυθμίσεις οφειλών, στην εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, στην τραπεζική διαμεσολάβηση, στη σύνταξη εξωδίκων και αγωγών κατά των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης (servicers), στην άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπδεύεται από τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης (servicers), στο χειρισμό δανείων σε ελβετικό φράγκο και στις πτωχεύσεις. Το τραπεζικό δίκαιο και η άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης (servicers) αποτελεί εξειδίκευση του γραφείου μας, το οποίο έχει εντρυφήσει στο εν λόγω αντικείμενο, διαμορφώνοντας σημαντική νομολογία και δημοσιεύοντας μελέτες και σχόλια επί σχετικών αποφάσεων στο νομικό τύπο.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε στο πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου:

Τραπεζικό Δίκαιο
Ανακοπές κατά τραπεζών και εταιριών διαχείρισης (servicers)
Ρυθμίσεις οφειλών
Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών
Τραπεζική διαμεσολάβηση
Εξώδικα και αγωγές κατά τραπεζών
Άμυνα κατά αναγκαστικής εκτέλεσης
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Πτωχεύσεις

Περαιτέρω τομείς

Στο πεδίο του Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Αστικό Δίκαιο (Civil Law) είναι ο κλάδος του δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις και τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Διακρίνεται:

  1. στο Ενοχικό Δίκαιο, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των σχέσεων (δικαιώματα και υποχρεώσεις) μεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή στο πλαίσιο είτε μίας σύμβασης (πχ. αγορά, μίσθωση, εργασία, δάνειο) ή είτε μίας ενοχής εκ του νόμου (πχ. αδικοπραξία από τροχαίο ατύχημα ή προσβολή προσωπικότητας),
  2. στο Εμπράγματο Δίκαιο, που αφορά στα δικαιώματα επί πραγμάτων, κινητών και ακινήτων (πχ. κυριότητα, νομή, κατοχή),
  3. στο Οικογενειακό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το γάμο (πχ. λύση γάμου), τις σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους (συμμετοχή στα αποκτήματα) και με τέκνα τους (πχ. επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία, μετοίκηση) και
  4. στο Κληρονομικό Δίκαιο, που ρυθμίζει τα θέματα της κληρονομικής διαδοχής (πχ. κληρονομιά από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου, νομιμοποίηση κληρονόμων).

Παράλληλα, το γραφείο μας ασχολείται εντατικά με την άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (πχ. ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων και πλειστηριασμών). Αν σας προβληματίζει οποιαδήποτε υπόθεση Ενοχικού, Εμπραγμάτου, Οικογενειακού ή Κληρονομικού Δικαίου καθώς και Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας, θέτοντας υπόψη μας τα πραγματικά περιστατικά και προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα και εμείς θα φροντίσουμε για την επίλυση της υπόθεσής σας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, εξηγώντας σας όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε στο πεδίο του Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου:

Μισθώσεις κατοικιών και καταστημάτων

Kατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, κλπ.

Εργατικό δίκαιο

Διεκδίκηση οφειλόμενων μισθών και αποζημιώσεων, εργατικά ατυχήματα, κλπ.

Εμπράγματο δίκαιο

Προστασία νομής σε περίπτωση διατάραξης και αποβολής, προστασία κυριότητας, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, διανομή ακινήτων, έλεγχος τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων

Οικογενειακό δίκαιο

Διαζύγια, συναινετικά και κατ’ αντιδικία, διατροφή, επιμέλεια, μετοίκηση, παραχώρηση οικογενειακής στέγης, επικοινωνία, συμμετοχή στα αποκτήματα, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία, άδεια σε γονέα για αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο τέκνο

Κληρονομικό δίκαιο

Δημοσίευση και κήρυξη κύριας διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου, νομιμοποίηση κληρονόμων, μέμψη άστοργης δωρεάς, προσβολή νόμιμης μοίρας, υποχρέωση συνεισφοράς, αποποίηση κληρονομιάς, ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς, προσβολή διαθήκης, κλπ.

Προστασία προσωπικότητας

Προστασία προσωπικότητας με ασφαλιστικά μέτρα και επιδίωξη χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης με αγωγή

Τροχαία ατυχήματα και ιατρικό δίκαιο

Σύγκρουση οχημάτων, αποζημίωση για υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες και θανάτους, ιατρικό λάθος, μόνιμη αναπηρία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, κλπ.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Στο πεδίου του Εμπορικού Δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο (Commercial Law) καλείται ο τομέας δικαίου που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές, τις επιχειρήσεις, τις εταιρίες, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες. Ειδικότερα, ο εν λόγω τομέας διαιρείται:

  1. στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών
  2. στο Δίκαιο των Αξιογράφων
  3. στο Ασφαλιστικό Δίκαιο
  4. στο Ναυτικό Δίκαιο
  5. στο Πτωχευτικό Δίκαιο.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να συνδράμει αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων των εμπόρων και των εταιριών (πχ. είσπραξη απλήρωτων τιμολογίων) καθώς και στην προστασία και στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών έναντι των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Έχοντας εξειδικευτεί στον εν λόγω τομέα, είμαστε σε θέση να προασπίσουμε τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου:

Εμπορικό δίκαιο

Επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρίες, πτωχεύσεις, αξιόγραφα, εμπορικές συμβάσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Εταιρίες

Ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία, αφανής εταιρία

Αθλητικό δίκαιο

Κατάρτιση και έλεγχος συμβολαίων επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών, διακανονισμός οφειλών, προσφυγές αθλητών για οφειλόμενα

Είσπραξη απαιτήσεων

Διαταγές πληρωμής, από συναλλαγματικές, επιταγές, τιμολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά, δάνεια, ενοίκια κλπ

Πτωχευτικό δίκαιο

Εξυγίανση, πτώχευση, εκκαθάριση, ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ειδική διαχείριση επιχειρήσεων.

Αξιόγραφα

Διεκδίκηση απαιτήσεων από επιταγές και συναλλαγματικές

Εμπορικές και αστικές συμβάσεις

Franchising, εμπορική αντιπροσωπεία, χρονομεριστική μίσθωση, μισθώσεις airbnb, πώληση και τιτλοποίηση απαιτήσεων, συμβάσεις πώλησης, συμβάσεις δανείου, συμβάσεις εργασίας, κλπ.

Κατοχύρωση σημάτων

Κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Στο πεδίο του Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Ποινικό Δίκαιο  (Criminal Law) είναι ο κλάδος δικαίου που σκιαγραφεί τις άδικες πράξεις και τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ποινές. Το χειρότερο δεν είναι να κατηγορείσαι για ένα έγκλημα (πλημμέλημα ή κακούργημα), αλλά να μην έχεις την εκπροσώπηση που σου αξίζει ενώπιον των Δικαστηρίων.

Όταν ένας πολίτης κατηγορείται για την διάπραξη ενός εγκλήματος, του αξίζει η καλύτερη δυνατή νομική εκπροσώπηση, προκειμένου να μπορέσει να αποκρούσει τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες. Για να γίνει αυτό ο πολίτης πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με το γραφείο μας, το οποίο, αφού λάβει γνώση της δικογραφίας, θα είναι σε θέση να σας γνωστοποιήσει τα δικαιώματά σας και να προετοιμάσει την υπεράσπιση σας.

Το καλύτερο είναι να απευθυνθείτε στο γραφείο μας όταν η υπόθεσή σας είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο (πχ. προκαταρτική εξέταση, έγγραφες εξηγήσεις, ανάκριση, απολογητικό υπόμνημα) κατά τη διδασκαλία του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, ώστε να καταστρώσουμε μαζί τη στρατηγική μας και την άμυνά μας, η οποία θα μας ακολουθεί στην εξέλιξη της υποθέσεως. Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουμε στο πεδίο του Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου:

Υπεράσπιση

Εκπροσώπηση στα ποινικά Δικαστήρια και στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, έγγραφες εξηγήσεις, υπομνήματα κλπ., απολογία κατηγορουμένου.

Μηνύσεις

Μηνύσεις, εγκλήσεις, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, παράσταση ενώπιον των εισαγγελικών, ανακριτικών και αστυνομικών αρχών και Δικαστηρίων.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας

Δημόσιο Δίκαιο (Public Law) είναι ο τομέας του δικαίου που ασχολείται με τις σχέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφορές που προκύπτουν από την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση των κρατικών οργάνων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επηρεάζουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δύναται να επιλυθούν με την άσκηση κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και διοικητικών Δικαστηρίων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας πρέπει να δράσετε άμεσα και να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μας, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα για να προετοιμαστούμε καταλλήλως, εντός των ασφυκτικών προθεσμιών που ορίζονται από την Διοικητική Δικονομία.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουμε στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας:

Εξώδικες ενέργειες

Ενστάσεις, προσφυγές και αιτήσεις θεραπείας ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών κατά πράξεων επιβολής προστίμων των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών.

Δικαστικές ενέργειες

Ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης, αιτήσεις αναστολών, αγωγές αστικής ευθύνης δημοσίου.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

Καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, άσκηση δικαιωμάτων πρόσβασης, εναντίωσης, περιορισμού, διαγραφής και διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έντυπα συναίνεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πολιτικές απορρήτου, αιτήσεις θεραπείας ενώπιον της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αγωγές αποζημίωσης για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και άμυνα κατά αυτών.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Διαμεσολάβηση (Mediation)

Ουσιαστική προσπάθεια για εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της υποθέσεώς σας πριν την προσφυγή στα Δικαστήρια με εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων διευθέτησης διαφορών. Ιδίως το γραφείο μας εφαρμόζει το θεσμό της τραπεζικής διαμεσολάβησης για να πετύχει τη ρύθμιση των οφειλών των εντολέων μας.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Μεταφράσεις και επικυρώσεις

Μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων. 

Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας