Προστασία οφειλετών από πτωχεύσεις

Με το ν. 4378/2020 περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας τέθηκε σε ισχύ ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη. Αναμένεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο να τύχει ευρείας εφαρμογής από τους πιστωτές, οι οποίοι θα επιδιώκουν την πτώχευση του οφειλέτη.

Πλην όμως ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει και να πετύχει την απόρριψη της αιτήσεως πτώχευσης επικαλούμενος ιδίως ότι:

α) Δεν υφίσταται στην περίπτωση του το στοιχείο της γενικής και μόνιμης παύσης πληρωμών, καθώς παρακολουθεί τις χρηματικές υποχρεώσεις του.

β) Η περιουσία του και το εισόδημά του δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 

γ) Η αίτηση υποβλήθηκε σε αναρμόδιο Δικαστήριο. 

δ) Η αίτηση δεν υποβλήθηκε από πιστωτή ή πιστωτές του που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 30% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20%  των ενέγγυων πιστωτών για να περιέχει αίτημα για εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων της ή δεν επισυνάφθηκε βεβαίωση για τον πιο πάνω υπολογισμό του ποσοστού των αιτούντων πιστωτών από κάτοχο άδειας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ τάξεως του ν. 2515/1997 ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή, βασισμένη στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή/και τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη ή/και των αιτούντων πιστωτών 

ε) Αν στην αίτηση δεν αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,  επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση κατοικίας ή κέντρου συμφερόντων, ο αριθμός ΓΕΜΗ για εμπόρους, προτεινόμενο σύνδικο με όνομα, επώνυμο και διεύθυνση) και δεν έχει επισυναφθεί έγγραφη δήλωση του συνδίκου ότι 1) αποδέχεται τον διορισμό του και 2) περί μη υπάρξεως κωλύματος. 

Αν δεν πληρούνται τα πιο πάνω στοιχεία, τότε το πτωχευτικό Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση. Επίσης, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, αν αποδειχθεί ότι ασκήθηκε καταχρηστικά. Καταχρηστική είναι η άσκηση της αίτησης ιδίως, αν ο πιστωτής την χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση το Δικαστήριο μετά από αίτηση του οφειλέτη, μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση σε βάρος του πιστωτή που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης που απορρίφθηκε λόγω καταχρηστικής άσκησης.

Το γραφείο μας διαθέτει μακρά πείρα και βαθιά γνώση επί ζητημάτων υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων και μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *