Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Με το ν. 4738/2021 προβλέπεται υποβολή πτώχευσης μικρού αντικειμένου για φυσικά πρόσωπα που η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 350.000,00 ευρώ. Ειδικότερα, η αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Για να μπορέσουν τα νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν πτώχευση μικρού αντικειμένου απαιτείται να πληρούν ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας (άρθρο 2 του ν. 4308/2014) και ειδικότερα α) σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 350.000,00 ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000,00 ευρώ, γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου δέκα άτομα.

Ο οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπου που υπάγεται στην έννοια της πολύ μικρής νομικής οντότητας) πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, η οποία θεωρείται δεδομένη, όταν δεν έχουν καταβληθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ. Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, στην περιφέρεια που κείται η έδρα του. Η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας είτε από οποιονδήποτε πιστωτή, είτε από τον οφειλέτη και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών. Αν μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης πτώχευσης δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά αυτής ή υποβληθεί, αλλά αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό Δικαστήριο. Αν η αίτηση κατατεθεί από τον οφειλέτη, θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλει σε πρωτότυπο, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Οι οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δεν δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να προσκομίσουν στην πρώτη μας συνάντηση α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1), δ) τελευταία τρία εκκαθαριστικά σημειώματα, ε) δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση (Ε9), ακόμα και αν είναι μηδενική, στ) μισθοδοσία ή βεβαίωση ανεργίας, ζ) αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μηχανής, η) αναλυτική κατάσταση οφειλών από πιστωτές και αντίγραφα τραπεζικών συμβάσεων θ) και κωδικοί taxisnet.

Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου επέρχεται απαλλαγή οφειλών α) σε ένα έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για ένα έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το πενταπλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή β) σε τρία έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για τρία έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που α) δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης, β) οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, γ) προέρχονται από αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της τρομοκρατίας δ) οφείλονται από καταβολή διατροφής ανήλικων τέκνων.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *